Pages Navigation Menu
You Might Be Interested In

Wypróbuj te wskazówki, aby zmieni? swój rutynowy trening lub zacz??…

Wypróbuj te wskazówki, aby zmieni? swój rutynowy trening lub zacz??…

Autor Erica PatinoMaj 12, 2020

Czy ocet jab?kowy mo?e pomóc w leczeniu choroby Crohna?

Nie ma dowodów na jakikolwiek terapeutyczny wp?yw na IBD u ludzi, ale teoretycznie ocet jab?kowy mo?e by? korzystny.

Autor: Quinn Phillips21 stycznia 2020

Zantac wyci?gni?ty z pó?ek aptecznych z powodu obaw o rakotwórczo??

Chocia? leki zawieraj?ce ranitydyn? nie zosta?y wycofane, sklepy podejmuj? dzia?ania z du?? ostro?no?ci?. Dowiedz si?, czy powiniene? kontynuowa?. . .

Autor Becky Upham 3 pa?dziernika 2019 r.

7 wskazówek dotycz?cych podró?owania z nieswoistym zapaleniem jelit

Autor: Tina Aswani Omprakash30 sierpnia 2019

Weekendowe odosobnienie IBD pomog?o mi zdoby? chorob? Crohna

Blogerka zajmuj?ca si? zdrowiem, Tina Aswani Omprakash, szczegó?owo opisuje swoje do?wiadczenia z weekendowych rekolekcji dla kobiet ?yj?cych z IBD.

Autor: Tina Aswani OmprakashSierpie? 23, 2019"

Produkty mog? pomóc Ci poczu? si? lepiej: w przeciwie?stwie do mi?sa i nabia?u, owoce i warzywa nie wywo?uj? reakcji zapalnych w organizmie.

Je?li wierzysz w powiedzenie "jeste? tym co jesz," wtedy logicznie rzecz bior?c, trzyma?by? si? z dala od ?ywno?ci, o której wiadomo, ?e powoduje stan zapalny, gdy ?yjesz z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS). Problem w tym, ?e pomimo oko?o 80 lat bada?, rola diety w reumatoidalnym zapaleniu stawów jest nadal kontrowersyjnym tematem.

W ostatnich latach by?o du?o szumu wokó? tego, czy dieta wega?ska mo?e pomóc w z?agodzeniu objawów RZS. Chocia? nie ma twardych dowodów naukowych na to, ?e to dzia?a, anegdotycznie niektórzy pacjenci twierdz?, ?e czuj? si? lepiej po przej?ciu na weganizm, mówi dr Neha Bhanusali, reumatolog i adiunkt medycyny na University of Central Florida Health w Orlando. Niezale?nie od tego, czy chodzi o sam? diet?, czy te? wi?ksz? uwag? na to, co jest spo?ywane (prowadz?ce do zdrowszej diety), nie zosta?o jeszcze udowodnione.

Co to jest dieta wega?ska lub ro?linna?

Dieta wega?ska to dieta wegetaria?ska, która w ogóle nie zawiera produktów pochodzenia zwierz?cego. Oznacza to brak mi?sa, a tak?e brak mleka krowiego lub sera (lub innych produktów) pochodz?cych z mleka krowiego. Diety wega?skie opieraj? si? na owocach, warzywach, fasoli, orzechach, nasionach i pe?nych ziarnach, eliminuj?c nabia?, mi?so, jajka i ryby.

„Chocia? jest bardzo ma?o twardych danych, istniej? pojedyncze raporty wskazuj?ce, ?e dieta wega?ska mo?e zmniejszy? stan zapalny. Poziom bia?ka C-reaktywnego – marker stanu zapalnego we krwi – wydaje si? spada?, gdy ludzie s? na diecie wega?skiej” – powiedzia? dr Nathan Wei, reumatolog i dyrektor Centrum Leczenia Stawów w Frederick, Maryland. „To po?rednio sugeruje, ?e ma korzystny wp?yw na ogólnoustrojowe zapalenie, które jest cech? charakterystyczn? RZS. ”

Czy bezglutenowe podej?cie do weganizmu jest dobre dla RZS?

Dieta wega?ska, która by?a równie? wolna od glutenu bia?kowego, poprawi?a objawy RZS u niektórych osób, zgodnie z ma?ym badaniem opublikowanym w czasopi?mie Rheumatology. W badaniu dotycz?cym korzy?ci p?yn?cych z bezglutenowej diety wega?skiej opublikowanym w czasopi?mie Arthritis Research & Terapia 38 uczestników stosowa?o bezglutenow? diet? wega?sk? bogat? w owoce, warzywa i orzechy, podczas gdy grupa kontrolna 28 osób stosowa?a zbilansowan? diet? obejmuj?c? produkty pochodzenia zwierz?cego. Po roku weganie do?wiadczyli niewielkiej poprawy objawów i obni?enia poziomu cholesterolu LDL (z?ego); schudli te? wi?cej ni? osoby w grupie zbilansowanej diety.

Choroby serca mog? by? powik?aniem RZS, wi?c styl od?ywiania, który obni?a poziom LDL i poprawia ogólny stan zdrowia serca, mo?e by? plusem.

Weganizm z powodu reumatoidalnego zapalenia stawów: jak tego spróbowa?

Spo?ywanie diety ca?kowicie ro?linnej jest cz?sto ?atwiejsze do powiedzenia ni? do zrobienia. „Dieta wega?ska jest pod pewnymi wzgl?dami diet? ekstremaln?” – mówi dr Bhanusali. Znalezienie wega?skiego jedzenia w restauracjach mo?e by? trudne, a nawet domowe gotowanie wymaga wcze?niejszego planowania. „Nag?e przej?cie do diety ro?linnej mo?e by? stresuj?ce i trudne do utrzymania” – mówi Bhanusali. Wi?c je?li chcesz spróbowa? weganizmu w leczeniu objawów RZS, zacznij od planu krok po kroku:

Zrób to wolno. Spróbuj zrezygnowa? z mi?sa tylko w jeden dzie? tygodnia. Zast?p bia?ka pochodzenia zwierz?cego bia?kami pochodzenia ro?linnego. „U?ywaj tofu, miso, tempeh, ro?lin str?czkowych, orzechów i nasion w przepisach na bia?ko”, mówi Kim Larson, zarejestrowany dietetyk w Seattle i rzecznik Academy of Nutrition & Dietetyka. Eksperymentuj z przepisami, aby przygotowa? smaczne dania, które Ci si? spodobaj?. Kupuj owoce i warzywa. Celem jest w sumie od 8 do 10 porcji dziennie. Wed?ug Larsona szczególnie wa?ne s? warzywa i warzywa kapustne (pomy?l o broku?ach i kapu?cie). Wzmocnij sk?adniki od?ywcze i b?onnik. Popraw jako?? swojej diety za pomoc? produktów pe?noziarnistych, takich jak br?zowy ry? i pe?noziarnista skrobia zamiast bia?ego chleba, bia?ego ry?u i makaronu, mówi Larson. Ale je?li chcesz spróbowa? wega?skiej diety bezglutenowej, b?dziesz musia? zrezygnowa? ze wszystkich produktów pszennych, a tak?e innych zbó? zawieraj?cych gluten, takich jak j?czmie? i ?yto.

Osoby na diecie wega?skiej s? bardziej nara?one na niedobory wapnia, witaminy D i witaminy B12. Zarejestrowany dietetyk mo?e pomóc w dokonywaniu wyborów ?ywieniowych, aby uzyska? wszystkie lub wi?kszo?? potrzebnych sk?adników od?ywczych i bia?ka. Czasami konieczne mog? by? suplementy; porozmawiaj z RD lub RDN o swoich wyj?tkowych potrzebach. I zawsze informuj swojego lekarza, kiedy dodajesz suplementy, moring slim sklad alternatywne lub domowe ?rodki do swojej rutyny.

Opcje diety zwalczaj?cej stany zapalne

Je?li przej?cie na weganizm nie przemawia do Ciebie, nadal mo?esz je??, pami?taj?c o zmniejszeniu stanu zapalnego. Pokarmy, które wywo?uj? stan zapalny, mog? si? ró?ni? w zale?no?ci od osoby. „Dla niektórych osób spo?ywanie du?ej ilo?ci czerwonego mi?sa o wysokiej zawarto?ci t?uszczów nasyconych pogarsza objawy” – mówi Larson. Wybieraj niskot?uszczowe nabia? i chude mi?so i ogranicz porcje.

?ywno?? o wysokiej zawarto?ci cukru i przetworzone w?glowodany równie? powoduj? stan zapalny poprzez zwi?kszenie poziomu cytokin — przeka?ników stanu zapalnego — wi?c unikanie tych pokarmów mo?e równie? pomóc, mówi.

Zarówno Bhanusali, jak i Larson zalecaj? przestrzeganie diety w stylu ?ródziemnomorskim, która, jak wykazano, zmniejsza stan zapalny. „Jest bogaty w zdrowe jednonienasycone t?uszcze i polifenole z oliwy z oliwek, awokado, ryb i orzechów. Jest równie? bogata w owoce i warzywa” – dodaje Larson.

Zapisz si? do naszego biuletynu o reumatoidalnym zapaleniu stawów!

Najnowsze informacje na temat reumatoidalnego zapalenia stawów

M?dre zdrowie: wypróbowa?em kriowibracj? VibraCool w moim reumatoidalnym zapaleniu stawów — i oto, co si? sta?o

By Cheryl Crow 12 kwietnia 2021

?miej?cy si? autor podejmuje ?miertelnie powa?ny temat: walka o ubezpieczenie zdrowotne

Czasami my?l?, ?e chcesz mojej ?mierci… A ja jestem tutaj, aby ?y?. I wydaje si?, ?e te rzeczy czasami wykluczaj? si? wzajemnie. — Jenny Lawson, z „Z?amane” (…

By Beth Levine 6 kwietnia 2021

Zapalenie mo?e przyczyni? si? do gorszych wska?ników prze?ycia d?ugoterminowego u osób z chorobami reumatycznymi

Badania sugeruj?, ?e m?odzi doro?li z ?uszczyc?, toczniem i RZS s? bardziej nara?eni na zawa? serca.

Autor: Becky Upham 5 kwietnia 2021

Inteligentne zdrowie: wypróbowa?em telezdrowie w rzeczywisto?ci wirtualnej w leczeniu przewlek?ego bólu stawów — a oto, co si? sta?o

Cheryl Crow 2 marca 2021 r.

8 rzeczy, które ludzie z reumatoidalnym zapaleniem stawów musz? wiedzie? o szczepionkach COVID-19

Dowiedz si? o bezpiecze?stwie, skuteczno?ci i znaczeniu szczepie? przeciwko COVID-19, je?li Ty lub kto? bliski ?yje z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

Meryl Davids Landau8 lutego 2021

Czy twoje reumatoidalne zapalenie stawów jest gorsze ni? my?lisz?

Nie ?piesz si? z odrzucaniem swoich objawów jako „normalnych”. Uwa?aj na te oznaki, ?e powiniene? zadzwoni? do swojego lekarza.

Autor: Brian P. Dunleavy 4 lutego 2021

7 najlepszych aplikacji aktywno?ci dla osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Wypróbuj te monitory aktywno?ci, je?li artretyzm przeszkadza w Twoich treningach.

Autor: Michael Dolan, 7 stycznia 2021 r.

6 sposobów, aby jak najlepiej wykorzysta? wizyt? telemedyczn? u reumatologa

Wraz z pandemi? COVID-19 wizyty telezdrowia w celu zarz?dzania RZS sta?y si? bardziej powszechne ni? kiedykolwiek. Wypróbuj te wskazówki, aby jak najlepiej wykorzysta? wirtualn? wizyt?.

Autor Erica Patino17 listopada 2020

Zapowied? nowych wytycznych dotycz?cych leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów

Eksperci z American College of Rheumatology przyjrzeli si? badaniom na nowo i wst?pnie zalecili najlepsze terapie lekowe na RZS.

Autor: Meryl Davids Landau10 listopada 2020

7 wskazówek, jak pozosta? aktywnym w domu z RA

Sp?dzasz w domu wi?cej czasu ni? kiedykolwiek, ale ?wiczenia s? nadal kluczowe — zw?aszcza w przypadku RZS. Wypróbuj te wskazówki, aby zmieni? swój rutynowy trening lub zacz??. . .

Autor Erica PatinoPa?dziernik 22, 2020"

Restrykcyjna dieta ro?linna ma zarówno zalety, jak i wady dla osób z cukrzyc?. Lora Sutiagina/

Tego samego dnia, w 2010 roku u 58-letniej Nary Schuler zdiagnozowano cukrzyc? typu 2, jej lekarz powiedzia? jej, ?e b?dzie musia?a natychmiast rozpocz?? przyjmowanie leków – i pozosta? na nich do ko?ca ?ycia. Ale Schuler odmówi? przyj?cia tego zalecenia dotycz?cego leczenia. „Musz? przynajmniej spróbowa? zrobi? co? dla siebie”, wspomina my?li.

Dzi?ki pewnym badaniom Schuler dowiedzia?a si? o potencjalnych korzy?ciach diety wega?skiej dla osób z cukrzyc? typu 2 i zacz??a ogranicza? ze swojej diety mi?so i nabia?, a tak?e pakowane, przetworzone i fast foody.

Jej nowy plan ?ywieniowy sk?ada? si? g?ównie z warzyw bez skrobi, a tak?e z owoców, fasoli, orzechów i nasion. I ku jej uciesze stan cukrzycy si? poprawi?.

W ci?gu trzech miesi?cy jej HbA1C, miara ?redniego poziomu cukru we krwi w ci?gu ostatnich dwóch do trzech miesi?cy, wróci?a do normy. „Widzia?em, ?e poziom cukru we krwi spada ka?dego dnia” – mówi Schuler. W ci?gu siedmiu miesi?cy zrzuci?a 90 funtów, co zwi?kszy?o jej wra?liwo?? na insulin?.

„Czu?em si? tak wzmocniony — to by?o niesamowite” — mówi Schuler. „Da?o mi to poczucie spe?nienia, którego nie da si? opisa?. ”

Zalety diety wega?skiej na cukrzyc?

„Istnieje wiele nowych dowodów ?wiadcz?cych o korzy?ciach p?yn?cych z diety ro?linnej” – mówi Marina Chaparro, RDN, CDE, rzecznik Academy of Nutrition and Dietetics, która ma cukrzyc? typu 1.

Recenzja opublikowana w czerwcu 2016 r. w czasopi?mie PLoS Medicine sugerowa?a, ?e ??przestrzeganie diety ro?linnej bogatej w wysokiej jako?ci pokarmy ro?linne mo?e zmniejszy? ryzyko zachorowania na cukrzyc? typu 2. Wed?ug przegl?du opublikowanego w maju 2017 r. w Journal of Geriatric Cardiology, dieta wega?ska mo?e równie? przynie?? korzy?ci, je?li ju? masz cukrzyc?.

Ten przegl?d cytuje ma?e randomizowane, kontrolowane badanie opublikowane w sierpniu 2006 r. w czasopi?mie Diabetes Care, które wykaza?o, ?e dieta oparta na wytycznych American Diabetes Association i niskot?uszczowa dieta wega?ska skutkowa?y lepsz? kontrol? lipidów i glikemii u osób z typem 2 cukrzyca, osoby, które stosowa?y niskot?uszczow? diet? wega?sk?, osi?gn??y najlepsze wyniki.

Istnieje kilka powodów, dla których dieta wega?ska mo?e pomóc w zapobieganiu lub kontrolowaniu cukrzycy typu 2. Na pocz?tek, poniewa? wiele produktów pochodzenia ro?linnego, w tym warzywa nieskrobiowe, wiele rodzajów owoców, fasola, orzechy i nasiona, ma zwykle niski indeks glikemiczny, istnieje mniejsze ryzyko wzrostu poziomu cukru we krwi podczas jedzenia ich.

Dieta wega?ska sk?adaj?ca si? z pokarmów o niskim ?adunku glikemicznym mo?e równie? pomóc wzmocni? zdrowy biofilm jelitowy – cienkie bariery ochronne, które tworz? si? wokó? bakterii w jelicie i utrudniaj? przenikanie glukozy, co z kolei spowalnia efekt glikemiczny w jelicie. dieta, mówi dr Joel Fuhrman, lekarz medycyny rodzinnej z Flemington, New Jersey i autor The End of Diabetes.

Mówi?c dok?adniej, dr Fuhrman mówi, ?e to po??czenie zielonych i li?ciastych warzyw wraz z rodzin? cebuli, w tym gotowanymi grzybami i fasol?, wzmocni biofilm i stworzy to, co jest znane w ?rodowisku medycznym jako „efekt drugiego posi?ku”. ”

Je?li regularnie jesz warzywa i fasol?, mo?esz zauwa?y? mniejszy wp?yw na poziom cukru we krwi, je?li podczas nast?pnego posi?ku zjesz owoc, który ma wy?szy ?adunek glikemiczny. „Pomaga spowolni? wch?anianie glukozy z innych pokarmów, nawet w posi?kach, w których nie je si? fasoli” – mówi.

Poniewa? waga jest ?ci?le powi?zana z cukrzyc? typu 2 – wed?ug National Institutes of Health oko?o 80 procent osób z cukrzyc? typu 2 ma nadwag? lub oty?o?? – spo?ywanie pokarmów o niskim indeksie glikemicznym pomaga równie? zapobiega? insulinooporno?ci i zwalcza? odk?adanie t?uszczu. „Zazwyczaj im wi?cej owoców i warzyw spo?ywamy, tym lepsza b?dzie nasza waga” – mówi Chaparro.

Du?ym plusem jest to, ?e g?ówne bia?ka w diecie wega?skiej s? oparte na ro?linach, co mo?e pomóc zmniejszy? spo?ycie t?uszczów nasyconych, obni?y? poziom cholesterolu i pomóc w zapobieganiu chorobom serca, na które osoby z cukrzyc? typu 2 s? bardziej nara?one ni? osoby bez cukrzycy .

Wady diety wega?skiej na cukrzyc? typu 2

Eksperci s? zgodni, ?e aby dieta wega?ska by?a skuteczna, musi by? dok?adnie przemy?lana. „Frytki mog? by? wega?skie lub mo?emy zje?? wega?skie ciastko – ale oba nadal maj? cukry i du?? liczb? w?glowodanów” – mówi Chaparro. „Kluczowe s?owa to dobrze zaplanowana, dobrze zbilansowana i po?ywna dieta wega?ska. ”

Skupienie si? na ?ywno?ci, takiej jak zielone warzywa li?ciaste, cebula, grzyby, fasola, jagody i orzechy oraz nasiona – które s? bogate w fitochemikalia i przeciwutleniacze – jest idealne, mówi Fuhrman.

Poniewa? nie b?dziesz je?? mi?sa ani nabia?u, wa?ne jest, aby spo?ywa? wystarczaj?c? ilo?? bia?ka i niektórych zdrowych t?uszczów, aby promowa? zdrow? wag? i ogólny stan zdrowia. „Nie mo?esz za?adowa? swojej diety tylko pe?n? skrobi lub w?glowodanów, poniewa? to one w najwi?kszym stopniu wp?yn? na poziom cukru we krwi” – ??mówi Chaparro.

Niektórzy ludzie, na przyk?ad osoby w wieku powy?ej 85 lat i osoby wysportowane, mog? potrzebowa? wi?cej bia?ka. Poniewa? mi?so jest najbogatszym ?ród?em ?atwo przyswajalnej „hemowej” formy ?elaza, osoby stosuj?ce diet? wega?sk? b?d? musia?y bardziej uwa?a? na dostarczanie wystarczaj?cej ilo?ci tego wa?nego sk?adnika od?ywczego z po?ywienia, podobnie jak osoby z genetyk?. lub nieod??czny problem trawienny, który uniemo?liwia im wch?anianie ?elaza. Dzieje si? tak niezale?nie od tego, czy dana osoba ma cukrzyc? typu 2, mówi Fuhrman.

Dobre wega?skie ?ród?a ?elaza to soczewica, ciecierzyca, tofu, nasiona chia, nasiona konopi, pestki dyni, jarmu?, komosa ry?owa, suszone morele, suszone figi, rodzynki i wzbogacone p?atki ?niadaniowe. Nale?y pami?ta?, ?e wega?skie ?ród?a ?elaza s? trudniej przyswajalne w formie „niehemowej”, wi?c najlepiej jest spo?ywa? je jednocze?nie z pokarmem bogatym w witamin? C, która mo?e pomóc organizmowi przyswoi? t? form? ?elaza ?atwiej. Dobrym ?ród?em witaminy C jest kiwi, pomara?cze, broku?y, truskawki, ananasy lub papryka.

Osoby przestrzegaj?ce diety wega?skiej s? równie? nara?one na niedobory ?ywieniowe, takie jak wap?, cynk, witaminy B12, ryboflawina i D, i mog? potrzebowa? skoncentrowa? si? na niektórych pokarmach lub przyjmowa? suplementy.

Jak przestrzega? diety wega?skiej, je?li masz cukrzyc? typu 2?

Porozmawiaj z certyfikowanym edukatorem diabetologicznym. Dietetyk z certyfikatem edukacji diabetologicznej mo?e pomóc Ci zaplanowa? zdrow? diet? i lepiej zrozumie?, w jaki sposób ?ywno?? mo?e wp?ywa? na poziom cukru we krwi, a tak?e upewni? si?, ?e przyjmujesz odpowiednie suplementy, je?li ich potrzebujesz.

Policz w?glowodany. Obserwuj wielko?? porcji oraz spo?ycie w?glowodanów i zawsze czytaj etykiety.

Wybierz ziarna o wysokiej zawarto?ci b?onnika. Je?li zamierzasz w??czy? zbo?a do swojej wega?skiej diety diabetologicznej, upewnij si?, ?e s? one bogate w b?onnik, taki jak br?zowy ry? lub kasza bulgur. B?onnik mo?e by? pot??nym sk?adnikiem od?ywczym reguluj?cym poziom cukru we krwi.

Jedz warzywa przy ka?dym posi?ku.

Adsense