Pages Navigation Menu
You Might Be Interested In

CardioBrief) source = MedPage% 20Today “target =” _ blank “title =” linkedin share

CardioBrief) source = MedPage% 20Today “target =” _ blank “title =” linkedin share

Ei i-au urm?rit pe ace?ti oameni pentru o urm?rire median? de aproape 5 ani.

În acest timp, au avut aproape 4.000 de pacien?i care au murit din orice cauz?, aproximativ 1.300 dintre ei din cauze cardiovasculare. Au reu?it s? analizeze cu adev?rat diferite categorii de persoane care ar fi putut fi numite hipertensive sau normotensive, având tensiune arterial? crescut? sau nu. Au fost cei care au avut tensiune arterial? crescut? când erau în clinic?, dar ale c?ror presiuni sanguine ambulatorii nu au ar?tat-o. Au fost cei care au avut-o, interesant, când au fost luate presiunea ambulatorie, dar nu au ar?tat-o ??în clinic?. Au fost cei care pur ?i simplu nu au avut-o deloc.

Practic, ceea ce au v?zut a fost c? presiunile sanguine sistolice ridicate – f?r? surpriz? aici – au fost asociate cu o mortalitate mai mare. De asemenea, au descoperit – ?i acesta este, pentru mine, marele moment “aha”, sau nu momentul “aha”, dar confirmator dat de o mul?ime de date pe care le-am v?zut în trecut – c? acel sânge ambulator de 24 de ore presiunea este mult mai predictiv? decât orice se m?soar? în clinic? ?i cred c? sus?ine foarte puternic faptul c? oamenii î?i pot m?sura propriile tensiuni odat? ce au o man?et? sau un dispozitiv care a fost validat în înregistrarea lor electronic?.

Rick: Elizabeth, nu a? putea fi mai de acord cu tine. Cred c? acest lucru ofer? mai mult? muni?ie pentru faptul c? tensiunea arterial? ambulatorie ofer? mai multe informa?ii prognostice ?i, de asemenea, spune dac? tratamentul este mai eficient pe o perioad? de 24 de ore decât doar ceea ce vedem în cabinetul medicului. Hipertensiunea mascat? – adic? cineva care intr? ?i tensiunea arterial? arat? bine în clinic?, dar afar? este mare – au avut de trei ori mortalitatea fa?? de persoanele care aveau o tensiune arterial? normal?. Nu ai g?si asta niciodat? în clinic? dac? ai folosi o singur? m?surare. Este o baz? de date foarte robust?.

Elizabeth: Cred c? orice mod prin care putem implica oamenii în propria lor s?n?tate este într-adev?r mult mai bun ?i mai valoros în cele din urm? decât orice mod care se impune din exterior. Cred c? doar mecanismul, cererea oamenilor de a face acest lucru pe cont propriu, va duce la o mul?ime de schimb?ri pozitive.

Rick: Aceste unit??i ambulatorii de tensiune arterial?, acum sunt mai pu?in de o kilogram?. Sunt portabile ?i sunt la fel de accesibile.

Elizabeth: Vedem mai multe cu aplica?iile ?i cred c? vom vedea unele foarte bune venind peste travers? destul de curând. S? ne întoarcem la ultimul t?u. Asta se afl? în Journal of the American Medical Association, o problem? de s?n?tate public? foarte important?: c?derile la vârstnici cu acea traiectorie dur?, chiar la moarte.

Rick: C?derile sunt cea mai frecvent? cauz? a morbidit??ii ?i mortalit??ii legate de v?t?mare în rândul adul?ilor în vârst?. Aproximativ o treime dintre adul?ii care locuiesc în comunitate cu vârsta de 65 de ani sau mai mult raporteaz? c?derea. Asta înseamn? 29 de milioane de c?deri numai în Statele Unite. Ceea prospect suganorm ce grupul de lucru pentru serviciile preventive din Statele Unite a analizat datele pentru a spune „Care sunt cele mai bune interven?ii pentru prevenirea c?derilor?” S-au axat pe exerci?ii fizice, interven?ii individualizate ?i utilizarea vitaminei D.

Ceea ce au stabilit a fost c? cea mai bun? interven?ie a fost exerci?iul. A? fi crezut c? interven?ia individualizat? ar fi fost cea mai eficient?. Acolo intra un profesionist din domeniul s?n?t??ii, uneori face o evaluare la domiciliu, face consiliere nutri?ional? individual?, antrenament de echilibru, dar, în general, acest lucru nu a redus num?rul persoanelor care au avut o c?dere ?i nici nu a redus c?derile grave. Singurul lucru care a f?cut asta a fost exerci?iul.

Elizabeth: Ce tip de exerci?iu?

Rick: Nu l-au cuantificat deoarece au existat 62 de studii diferite, dintre care, apropo, 21 au implicat exerci?ii. Dar am mai vorbit despre tai chi, mersul simplu sau poate fi exercitat într-un centru de exerci?ii, dar este un exerci?iu regulat.

Acum, ceea ce nu am men?ionat a fost c? vitamina D previne efectiv c?derile? Ei bine, acum avem ?apte studii diferite ?i se pare c? vitamina D nu previne într-adev?r c?derile. Nu previne c?derile d?un?toare. Nu previne fracturile la ace?ti indivizi.

Elizabeth: Foarte bine. Desigur, voi vorbi despre tensiunea arterial? ambulatorie s?pt?mâna aceasta pe blog. Aceasta este o privire asupra titlurilor medicale din aceast? s?pt?mân? de la Texas Tech. Sunt Elizabeth Tracey.

Rick: ?i eu sunt Rick Lange. Voi asculta?i ?i face?i alegeri s?n?toase.

, CardioBrief) “target =” _ blank “title =” Distribui?i acest articol pe Facebook “> CardioBrief) source = MedPage% 20Today “target =” _ blank “title =” linkedin share “>

Noul medicament pentru colesterol, acidul bempedoic, reduce colesterolul LDL cu aproximativ 28% fa?? de placebo ?i reduce proteinele C cu reactivitate ridicat? cu aproximativ o treime, conform rezultatelor de top anun?ate de Esperion.

Rezultatele primelor dintr-o serie de trei studii de faz? III pivot, aceasta la pacien?ii cu o doz? mic? de statin? ini?ial? sau f?r? statin?, au fost raportate de CardioBrief.

Procesul mare de rezultate cardiovasculare pentru medicament nu va fi disponibil pân? cel pu?in în 2022. Cu toate acestea, se pare c? compania planific? deja un r?zboi al pre?urilor împotriva inhibitorilor PCSK9.

CardioBrief) “target =” _ blank “title =” Distribui?i acest articol pe Facebook “> CardioBrief) source = MedPage% 20Today “target =” _ blank “title =” linkedin share “>

WASHINGTON – FDA a aprobat combina?ia de azilsartan medoxomil ?i clorthalidon? (Edarbyclor) pentru tratamentul hipertensiunii arteriale la pacien?ii adul?i.

Comprimatul este primul tratament cu doz? fix? ??o dat? pe zi, cu o singur? tablet?, care combin? un blocant al receptorilor angiotensinei II (azilsartan medoxomil, Edarbi) ?i un diuretic (clortalidon?), potrivit unei declara?ii a produc?torului Takeda Pharmaceuticals.

Siguran?a ?i eficacitatea medicamentelor au fost ar?tate în cinci studii de faz? III care au inclus peste 5.000 de pacien?i hipertensivi. Studiile au durat de la opt la 52 de s?pt?mâni ?i au inclus doze de medicamente de 20 / 12,5 mg la 80/25 mg.

Datele din studii au ar?tat c? combina?ia a sc?zut semnificativ media presiunii arteriale sistolice semnificativ fa?? de azilsartan medoxomil sau clortalidon? în monoterapie. De asemenea, a sc?zut tensiunea arterial? la pacien?ii negri ?i non-negri în mod similar. În cele din urm?, combina?ia a sc?zut tensiunea arterial? sistolic? clinic? semnificativ mai mult de 40/25 mg doze de medoxomil / hidroclorotiazid? la aceea?i doz?.

Doza ini?ial? recomandat? este de 40 / 12,5 mg pe zi, iar cea maxim? este de 40/25 mg pe zi, se spune în comunicat.

Edarbyclor a fost aprobat cu un avertisment în cutie pentru toxicitate fetal? ?i este contraindicat la pacien?ii cu anurie.

Pacien?ii cu sisteme renin?-angiotensin?-aldosteron activate pot prezenta hipotensiune arterial? excesiv? ?i ar trebui corectat? reducerea volumului ?i a s?rii înainte de tratament.

Combina?ia de medicamente poate agrava func?ia renal? la pacien?ii cu insuficien?? renal?, poate provoca insuficien?? renal? la pacien?ii cu stenoz? a arterei renale ?i poate precipita azotemia la pacien?ii cu boal? renal?.

Efectele adverse includ hipokaliemia asociat? cu clortalidon?, ame?eli, oboseal? ?i cre?terea tranzitorie a creatinei.

FDA a ridicat restric?iile privind utilizarea a dou? medicamente care stimuleaz? trombocitele.

În cadrul strategiei agen?iei de evaluare ?i atenuare a riscurilor pentru cele dou? medicamente, utilizarea romiplostimului (Nplate) ?i a eltrombopagului (Promacta) a fost atent monitorizat?.

Medicii care doreau s? prescrie medicamentele, de exemplu, trebuiau s? fie înscri?i în programe speciale ?i trebuiau s? efectueze evalu?ri periodice ale siguran?ei.

Dar FDA a ajuns la concluzia c? siguran?a pe termen lung a medicamentelor poate fi acum evaluat? pe baza studiilor clinice actuale, a studiilor post-aprobare agreate de produc?tori ?i a rapoartelor de evenimente adverse prezentate agen?iei.

Cele dou? medicamente au fost aprobate în 2008 pentru a trata pacien?ii adul?i cu trombocitopenie imun? cronic? care nu au r?spuns adecvat la corticosteroizi, imunoglobuline sau la îndep?rtarea splinei.

Dar când au fost aprobate, problemele de siguran?? au determinat FDA s? impun? cerin?e de distribu?ie restrânse pentru fiecare medicament, pentru a se asigura c? beneficiile medicamentelor le dep??esc riscurile.

Aceste cerin?e de distribu?ie restric?ionate au însemnat c? profesioni?tii din domeniul s?n?t??ii, farmacii, spitale, facilit??i de îngrijire specializat? ?i pacien?i au fost obliga?i s? se al?ture unui program special de acces pentru a prescrie, distribui sau primi medicamentele, a men?ionat agen?ia într-un comunicat.

FDA a monitorizat riscurile specifice de siguran?? legate de ambele produse, inclusiv:

Schimb?ri ale m?duvei osoase în depunerea de colagen Risc crescut de formare a cheagurilor de sânge Risc crescut de apari?ie a tumorilor maligne hematologice din cauza stimul?rii celulelor m?duvei osoase Înr?ut??irea num?rului de trombocite Hemoragie imediat dup? oprirea medicamentelor

De asemenea, au monitorizat inciden?a leziunilor hepatice în cazul eltrombopagului.

În plus, cele dou? medicamente au fiecare un set de efecte secundare mai pu?in grave, a men?ionat agen?ia.

Amgen, din Thousand Oaks, California, care produce romiplostim, a declarat într-o declara?ie c? va continua s? monitorizeze siguran?a medicamentului.

În timp ce medicii ?i pacien?ii nu vor mai trebui s? se înscrie în a?a-numita re?ea de exper?i care în?eleg ?i sus?in Nplate ?i pacien?ii, compania a spus c? va continua s? colecteze date pentru urm?toarele s?pt?mâni.

GlaxoSmithKline din Philadelphia, care produce eltrombopag, a declarat c? va întreprinde „un plan cuprinz?tor pentru a informa furnizorii de servicii medicale ?i farmaci?tii despre modific?ri”.

Într-un comunicat, compania a declarat c? distribuirea medicamentului va continua s? fie limitat? la farmaciile de specialitate, farmaciile spitalului ?i clinicile de distribuire.

O nou? versiune a sistemului de monitorizare continu? a glucozei IPro de la Medtronic pentru uz profesional a fost aprobat? de FDA, a spus compania.

Numit IPro2, noul dispozitiv este mai simplu de utilizat, colectând mai multe date decât prima versiune, potrivit Medtronic.

Sistemul este conceput pentru a oferi evalu?ri de trei zile ale nivelului de glucoz? din sânge la pacien?i pentru a identifica excursii tranzitorii, dar poten?ial periculoase, în intervalul hiper- sau hipoglicemiant.

„Aceste excursii trec adesea neobservate cu testele tradi?ionale A1C [hemoglobin? glicat?] ?i m?sur?torile standard ale glucometrului”, potrivit unui comunicat al companiei.

Rezultatele pot ajuta medicii s? în?eleag? modul în care dieta, activit??ile zilnice ?i tratamentul medicamentos afecteaz? nivelul glucozei pe parcursul unei zile la pacien?ii individuali, potrivit Medtronic.

Adsense