Pages Navigation Menu
You Might Be Interested In

5 FAKTY O UKRE?LA IMPRAMUSOWEJ i ?uszczyca

5 FAKTY O UKRE?LA IMPRAMUSOWEJ i ?uszczyca

Wiele osób wie, ?e uk?ad odporno?ciowy odgrywa wa?n? rol? w rozwoju ?uszczycy.

?uszczyca to stan na ca?e ?ycie, który wp?ywa na ponad 8 miliony ludzi w Stanach Zjednoczonych. Pomimo rozpowszechnienia choroby, wci?? jest wiele do dowiedzenia si? o tym, co j? przyczynia.

Wi?kszo?? strategii leczenia i zarz?dzania ?uszczyc?, w tym leków i zmian w stylu ?ycia, koncentruj?c si? na zmianie wp?ywu na uk?ad odporno?ciowy. Na uk?ad odporno?ciowy ma równie? naturalnie szereg czynników.

W tym artykule bada pi?? faktów dotycz?cych zwi?zku mi?dzy uk?adem odporno?ciowym a ?uszczyc?.

1. Niew?a?ciwe ukierunkowanie uk?adu odporno?ciowego powoduje ?uszczyc?

Pracownicy opieki zdrowotnej ogólnie uwa?aj? ?uszczyc? za zaburzenie autoimmunologiczne, co oznacza, ?e ??rozwija si?, gdy uk?ad odporno?ciowy atakuje normalne, zdrowe komórki w ciele.

w ?uszczycy ?uszczycy , komórki odporno?ciowe, znane jako komórki T, atakuj? zdrowe komórki skóry. Te komórki T uwalniaj? sygna?y, które rekrutuj? inne komórki odporno?ciowe do stworzenia ?rodowiska zapalnego w skórze.

To powoduje, ?e organizm próbuje wytwarza? nowe komórki skóry szybciej ni? potrzebne, co powoduje, ?e dodatkowe komórki skóry si? gromadz? na górze siebie. Powoduje to charakterystyczne czerwone p?ytki zwi?zane z ?uszczyc?.

Jednak to niew?a?ciwe ukierunkowanie uk?adu odporno?ciowego mo?e nie by? wy??czne dla skóry. ?uszczyca cz?sto wyst?puje wraz z innymi zaburzeniami autoimmunologicznymi, w tym:

zaburzeniami autoimmunologicznymi s? zwykle przez ca?e ?ycie, chocia? niektóre przypadki ?uszczycy, które rozwijaj? si? w dzieci?stwie, mog? samodzielnie rozwi?za?.

2. ?uszczyca jest co najmniej cz??ciowo genetyczna

?uszczyca ma tendencj? do biegania w rodzinach, a historia rodziny tego stanu jest uwa?ana za czynnik ryzyka choroby. Badacze

stwierdzili geny zwi?zane z The Om Rozwój ?uszczycy w regionie genomu znanego jako podatno?? na ?uszczyc? 1 lub PSORS1. Ten gen stanowi do 50% dziedziczno?ci – odnosz?cych si? do sk?adnika genetycznego – ?uszczycy i jest zwykle zwi?zany ze stanem rozwijaj?cym si? wcze?niej w ?yciu, zwykle przed 40 latami.

Genes w tym regionie w tym regionie Poinstruuj organizm, aby budowa? bia?ka zaanga?owane w rozpoznawanie cz?steczek zwanych antygenami, które wywo?uj? odpowiedzi immunologiczne. Zazwyczaj te antygeny wyst?puj? na powierzchni obcych naje?d?ców, takich jak bakterie lub wirusy.

Jednak mutacje w tych genach mog? powodowa? niepoprawne identyfikacje w?asnych komórek jako obce, co prowadzi do tego, co jest znane Jako autoimmunizacja.

zidentyfikowano kilka innych genów, które równie? przyczyniaj? si? do rozwoju ?uszczycy. Geny te reguluj? wiele ró?nych procesów, w tym:

  • Zapalenie
  • aktywno?? komórek T
  • Wzrost komórek skóry

3. Styl ?ycia i czynniki ?rodowiskowe mog? wyzwoli? ?uszczyc?

Kilka czynników zwi?zanych z ?uszczyc? mo?e wp?ywa? na uk?ad odporno?ciowy.

Badania palenia

sugeruj?, ?e historia palenia mo?e zwi?kszy? palenie Ryzyko ?uszczycy o ponad 60%. Mo?e równie? zmniejszy? odpowied? osoby na leczenie.

Wiele toksyn wyst?puj?cych w dymie papierosowym mo?e wp?ywa? na funkcj? odporno?ci. W szczególno?ci nikotyna mo?e odgrywa? wiele ról. Wiele komórek odporno?ciowych, w tym komórki T, ma receptory nikotyny, co oznacza, ?e ??reaguj? na nikotyn? w organizmie. Niektóre badania pokazuj?, ?e receptor nikotyny reguluje aktywno?? komórek odporno?ciowych.

Zimna pogoda

Wed?ug krajowej Fundacji ?uszczycy eksperci ds. Opieki zdrowotnej uwa?aj?, ?e zimno jest cz?sto wyzwalaczem ?uszczycy. Mo?e to jednak by? przynajmniej cz??ciowo spowodowane mniejszym nara?eniem na ?wiat?o s?oneczne w ch?odne porze roku.

Ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe (UV) i ?wiat?o s?oneczne wspiera produkcj? witaminy D przez organizm i reguluje aktywno?? komórek odporno?ciowych w skórze skóry . W?a?nie dlatego ?uszczyca cz?sto rozwija si? po mniejszej ekspozycji na s?o?ce. Niektóre badania sugeruj?, ?e przyjmowanie suplementów witaminy D mo?e poprawi? objawy ?uszczycy, ale potrzebne s? dalsze badania.

Fototerapia, która obejmuje ukierunkowan? ekspozycj? na promieniowanie UV, ma d?ug? histori? jako udane leczenie ?uszczycy i innych warunków skóry .

W ch?odnych porach roku ludzie cz??ciej zachoruj? na zaka?ne choroby, takie jak grypa. Tego rodzaju choroby mog? powodowa? wybuch ?uszczycy.

stres i l?k

Istnieje bliski zwi?zek mi?dzy stresem a ?uszczyc?. W przypadku niektórych osób stres pogarsza ?uszczyc?, a ?uszczyca powoduje stres.

Jedno badanie wykaza?o, ?e 36% osób z ?uszczyc? odczuwa l?k, podczas gdy inne sugerowane stresuj?ce wyzwalacze mo?e zwi?kszy? ryzyko rozszywania si? ?uszczycy przez ?uszczyc? przez obok ?uszczycy. Prawie dwukrotnie.

Chocia? badacze nadal badaj? dok?adne mechanizmy stoj?ce za tym zwi?zkiem, istnieje zwi?zek mi?dzy d?ugoterminowym stresem a stanem zapalnym a zwi?kszon? aktywacj? komórek odporno?ciowych.

wed?ug Do krajowej fundamentu ?uszczycy, inne wyzwalacze stylu ?ycia i ?rodowiska dla ?uszczycy obejmuj?:

  • Urazy skórne
  • Zaka?enia
  • U?ywanie alkoholu

4. Zdrowie jelit mo?e odgrywa? rol? w ?uszczycy

Ludzkie jelita jest domem dla zró?nicowanego ekosystemu bakterii znanych jako mikrobiom.

Gdy mikrobiom staje si? rozregulowany, mo?e powodowa? „wyciek” w jelicie, które sygnalizuje do uk?adu odporno?ciowego, ?e co? jest nie tak.

To powoduje zapalenie w ca?ym ciele i mo?e prowadzi? do rozwoju lub post?pu ?uszczycy.

Wzrost ro?nie Zainteresowanie rol? diet przeciwzapalnych w zarz?dzaniu objawami ?uszczycy. Na przyk?ad badanie z 2018 r. Wykaza?o, ?e po przeciwzapalnej diecie ?ródziemnomorskiej wi?za?o si? z mniej ci??k? ?uszczyc?.

Niektóre skutki diety na ?uszczyc? mog? by? równie? zwi?zane z wag?. Posiadanie nadwagi lub oty?o?ci jest uwa?ane za czynnik ryzyka ?uszczycy.

5. Zaka?enia, takie jak Covid-19, mog? pogorszy? objawy ?uszczycy

Najcz?stszym zaka?nym wyzwalaczem ?uszczycy jest infekcja paciorkowcowa. Wiadomo, ?e infekcje wywo?uj? ?uszczyc? poprzez ogólnoustrojowe zapalenie.

Powszechne zapalenie wywo?uje wiele objawów Covid-19, szczególnie ci??kie postacie choroby.

Badanie z udzia?em ponad 1300 osób wykaza?o, ?e ?uszczyca nie by https://harmoniqhealth.com?a czynnikiem ryzyka dla Covid- 19 lub ci??ka choroba, informuj?c, ?e 55% osób z ?uszczyc?, które mia?y COVID-19, do?wiadczy?o zaostrzenia.

chocia? leczenie ?uszczycy cz?sto obejmuje stosowanie leków immunosupresyjnych, badania nie wykaza?y dodatkowych dodatkowych Ryzyko wyst?powania lub nasilenia COVID-19 zwi?zanego z stosowaniem leków ?uszczycy.

  • Uk?ad odporno?ciowy/szczepionki

Contents

Adsense