Pages Navigation Menu
You Might Be Interested In

Kone?n? n?jaká nová výbava pro lidi s t?žkým poran?ním hlavy a krku

Kone?n? n?jaká nová výbava pro lidi s t?žkým poran?ním hlavy a krku

Výzkumníci z Beth Israel Deaconess Medical Center analyzovali data shromážd?ná od více než 4 000 obézních lidí vybraných z 2001-2006 National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) provád?ného Centers for Disease Control and Prevention. Tento pr?zkum se používá k posouzení zdravotního stavu a stavu výživy lidí ve Spojených státech.

Více než t?etina Ameri?an? je obézních a 50 až 70 procent se snaží zhubnout… Pouhé 5procentní snížení hmotnosti m?že zlepšit zdraví. VÍCE OD LÉKA?E Obezita si vybírá da? na vašem sexuálním život? Vaše nejvyšší zdravá váha Vegan, výhody a nevýhody diety bez zví?at

Lidé zahrnutí do studie m?li 12 m?síc? p?ed rozhovorem s výzkumníky index t?lesné hmotnosti (BMI) 30 nebo vyšší a všichni byli starší 20 let. Mezi dotázanými 2 523 uvedlo, že se snaží zhubnout. ?ty?icet procent uvedlo, že ztratilo 5 nebo více procent své hmotnosti, a 20 procent uvedlo, že ztratilo alespo? 10 procent své t?lesné hmotnosti.

Spole?ným jmenovatelem t?ch, kte?í zažili hubnutí, bylo, že více cvi?ili a jedli mén? tuku. Tito jedinci výrazn? více zhubli. Ti, kte?í se p?ipojili k program?m na hubnutí, m?li také v?tší úsp?ch p?i hubnutí, což potvrdilo d?ležitost struktury v plánu hubnutí. Malý po?et ú?astník? studie uvedl úbytek hmotnosti pomocí lék? na p?edpis.

Výzkumníci pod vedením Jacindy M. Nicklasové, MD, MPH, MA, zjistili, že lidé, kte?í používali populární diety, tekuté diety, prášky na hubnutí bez p?edpisu a dietní potraviny/produkty, nem?li p?i hubnutí úsp?ch. "Existuje mnoho módních diet a drahých voln? prodejných lék?, u kterých nebyla prokázána jejich ú?innost," ?ekla Christina Wee, MD, MPH, hlavní autorka výzkumu v tiskové zpráv?. Skute?nost, že v?tšina metod hubnutí, které jsou úsp?šné, je jak levná, tak snadno dostupná, je povzbudivá: Jezte mén? tuku a více cvi?te.

Více než t?etina Ameri?an? trpí obezitou a 50 až 70 procent se snaží zhubnout. Zdravotní rizika spojená s obezitou jsou významná a zahrnují vysoký cholesterol, vysoké triglyceridy, cukrovku 2. typu, srde?ní onemocn?ní, mrtvici, vysoký krevní tlak, spánkovou apnoe, osteoartrózu a žlu?ové kameny. Pouhé 5procentní snížení hmotnosti m?že podle doktora Nicklase zlepšit zdraví.

Výzkum se objevuje v online vydání American Journal of Preventive Medicine z 10. dubna 2012.

Tento ?lánek se p?vodn? objevil na TheDoctorWillSeeYouNow.com, an Atlantik partnerské stránky.

Jak komplikovaná sm?s privilegií a kultury p?ispívá k rasovým rozdíl?m v užívání antidepresiv.Flickr/apdk

Výzkumná skupina na University of Michigan a Indiana University dosp?la k záv?ru, že léka?i 1,52krát ?ast?ji p?edepisovali antidepresiva b?loch?m než Hispánc?m na stejné závažné depresivní poruchy.

Studie, kterou provedli Rajesh Balkrishnan, Ph.D., Hsien-Chang Lin, Ph.D., a Steven R. Erickson, Pharm. D. zd?raz?uje, že léka?i jsou ovlivn?ni více faktory než specifickými pot?ebami jednotlivých pacient?.

Výzkumníci také zjistili, že b?loch?m byla ?ast?ji p?edepisována nov?jší, dražší antidepresiva, která jsou také považována za "první ?ada" p?edpis na poruchy.

Antidepresiva nov?jší generace se obvykle doporu?ují jako lé?ba mnoha velkých depresivních poruch (MDD), protože bylo prokázáno, že poskytují lepší ú?innost, bezpe?nost p?i p?edávkování, lepší dávkovací schémata a další výhody. V podstat? jsou lepší, bezpe?n?jší a mén? komplikované než antidepresiva starší generace.

Pro? tedy Hispánc?m tyto léky nep?edepisují? "P?edchozí studie ukázaly, že rasové/etnické zdravotní rozdíly mohou pocházet z diskriminace, rozdílných pojistných dávek, nižší míry ú?asti na rozhodování o zdravotní pé?i a rozdílných postoj? k užívání antidepresivní farmakoterapie," studie uvádí.

Jinými slovy, jako v?tšina v?cí týkajících se rasy je to komplikovaný problém. Jelikož je duben M?sícem zdraví národnostních menšin, letošním tématem je "Health Equity nem?že ?ekat. Jednejte hned ve své komunit?!" což jen zd?raz?uje naléhavý problém. Složit tento problém? Chování pacient?, krom? metod léka??.

"Existují studie, které nazna?ují, že n?které rasové a etnické skupiny mén? ?asto užívají antidepresiva kv?li ur?itým postoj?m," ?íká Dr. Lin.

Je to kruhový problém: léka?i nep?edepisují léky t?m, kte?í nesd?lují své zdravotní pot?eby, ale zkušenosti a postoje pacient? ovliv?ují jejich samotnou návšt?vu. Kdo pot?ebuje drahé léky, když vy nejste "nemocný", a co je d?ležit?jší, nem?žete to zaplatit? A který léka? bude p?edepisovat tyto léky, když neví, že je jejich pacienti pot?ebují, nebo, no, když za to nemohou zaplatit? Je to problém, který je ješt? složit?jší, když vezmeme v úvahu jazykové bariéry.

Lin navrhuje, že mnoha rozdíl?m v pé?i mezi etnickými skupinami lze pomoci tím, že léka?i budou p?ísn?ji dodržovat pokyny a léka?ské asociace tyto pokyny na?ídí.

"Chceme, aby tato politika motivovala léka?e k lepšímu dodržování pokyn? pro klinickou praxi," ?íká Dr. Lin. "Zdravotním rozdíl?m, zejména u etnických skupin, lze pomoci lepším p?ístupem ke zdravotní pé?i a v?tším po?tem pojišt?nc?." Je to logické: ?ím více lidí je pojišt?no ve zdravotnictví, tím více jsou hrazeny náklady na léky.

Loretta Jonesová, která strávila 30 let studiem menšinové zdravotní politiky, souhlasí, ale v??í, že problém je v?tší než pouhé platby.

Když se podíváme na interakce ?ernoch? s antidepresivy, je problém trojí, ?íká Jones, který se zam??uje na depresi v afroamerických komunitách od roku 2003. Za prvé, Afroameri?ané mén? ?asto užívají antidepresiva, protože jsou mén? pravd?podobné. požádat o n?. Zadruhé, mnoho léka?? cena amazon cardiol nechce mluvit o antidepresivech s afroamerickými pacienty, protože mnozí jsou k vid?ní v centrech a na klinikách, kde je sp?chají s návšt?vami. Zat?etí, Afroameri?ané necht?jí být zvažováni "šílený", takže je mén? pravd?podobné, že lék užijí.

"Dokud Národní institut duševního zdraví nestanoví zásady a ne?ekne, že zacházejte se všemi pacienty tímto [jediným] zp?sobem, [nesrovnalosti ve zdravotní pé?i] budou pokra?ovat," ?íká Jones. Jones pracuje jako zakladatel a výkonný ?editel Healthy African American Families (HAAF) II, nezisková agentura sloužící komunit?, jejímž posláním je zlepšovat zdravotní výsledky Afroameri?an?, Latinoameri?an? a dalších menšin v Jižní LA zvyšováním kvality a p?ístup k pé?i. V??í, že ?ím více rozumíme zdravotní pé?i a "institucionální rasismus, který netla?í na odstran?ní zdravotních rozdíl?, ale umož?uje, aby k nim nadále docházelo," tím více m?žeme my, ve?ejnost, tla?it na lepší zdravotní pé?i pro všechny.

"Není to jen tato jedna studie," zd?raz?uje Jones. "Je to konzistentní nepom?r nap?í? všemi oblastmi. Nejde jen o jednu v?c."

Nové za?ízení slibuje, že d?ti b?hem epizod apnoe udrží dýchání.

medGadget

P?t student? bioinženýrství z Rice University navrhlo za?ízení, které by potenciáln? mohlo zachránit šest milion? život?. Toto ?íslo je polovina z 12 milion? p?ed?asn? narozených d?tí v rozvojových zemích, které zažívají epizody apnoe. Jemné š?ouchnutí nebo poklepání na nohu ?asto p?im?je novorozence, aby se znovu nadechl, ale v rozvojových zemích, kde kliniky ?asto nemají dostatek personálu, aby se postaraly o všechna kojence, m?že i tento jednoduchý akt p?ijít, když je p?íliš pozd?.

Za?ízení se nazývá Babalung a skládá se z malého elektronického mikrokontroléru p?ipojeného k nastavitelnému popruhu s natahovacím senzorem. Babalung má dv? obranné linie: první využívá senzor natažení omotaný kolem hrudníku dít?te ke sledování dýchání. Pokud uplyne 20 sekund bez roztažení nebo stažení senzoru roztažení, mikrokontrolér zapne vibra?ní motor, aby vybídl dít?, aby se nadechlo. Druhá obranná linie nastává o p?t sekund pozd?ji, pokud dít? neobnovilo dýchání; blikající sv?tlo na kole zvednuté nad postýlkou ??upozorní sestru, aby okamžit? poskytla léka?skou pomoc. Data o dýchání dít?te lze také odeslat p?es Bluetooth do chytrého telefonu nebo po?íta?e, aby je léka? v p?ípad? pot?eby analyzoval.

Studenti Rice (nazývaní Team BreathAlert) se siln? zam??ili na navrhování Babalung speciáln? pro rozvojové zem?, což se odráží v jednoduchém a technicky nenáro?ném, ale efektivním designu za?ízení. Babalung je p?enosný a napájený baterií, na rozdíl od drahých a energeticky náro?ných monitor? novorozenecké apnoe b?žn? používaných v USA a dalších rozvinutých zemích. S cenou necelých 25 dolar? je to za?ízení, které snad bude možné používat po celém sv?t?.

Podívejte se na toto video, které vysv?tluje, jak Babalung funguje:

Odkaz: Babalung p?im?je miminka znovu dýchat… Více informací: Babalung a Team BreathAlert…

Tento p?ísp?vek se také objeví na medGadget, an Atlantik partnerské stránky.

Dialogue With Life, dokument z konce padesátých nebo za?átku šedesátých let sponzorovaný Léka?skou spole?ností státu New York, se zabývá pokrokem v léka?ské technologii a odpovídajícím nár?stem zdravotního pojišt?ní v polovin? 20. století. Tento úryvek, s laskavým svolením Prelingerova archivu, se ohlíží za medicínou v roce 1931 – v dob?, kdy sotva kdo m?l zdravotní pojišt?ní a nemoci jako zápal plic byly smrtelné.

Vyprav?? podává p?ehled o tom, kolik stála zdravotní pé?e v té dob?, a ?ísla jsou fascinující:

Statistika uvádí životnost: 59 let. Dva ku jedné se narodil doma. Cena pro rodi?e: 50 USD. Náklady na léka?ské vybavení: 87,50 $ – v?etn? ?erné tašky. Za sv?j život celkem 1700 dolar? na zdravotní pé?i, v?tšinou z vlastní kapsy. Tehdy to byl nový nápad, pojišt?ní, které by pomohlo platit nemocni?ní ú?ty, ale prakticky nikdo to nem?l…

Zdravotní pé?e jako všechno ostatní moc nestála. 2 $ za domácí hovor, 11 $ za nemocni?ní pokoj. Bohužel zápal plic byl ?astý a ?asto smrtelný. Infek?ní nemoci byly epidemie, nemocnice byla místo, kam se chodilo zem?ít, a náklady na zdravotní pé?i byly d?sivé jako nemoc samotná.

Podle infla?ní kalkula?ky ú?adu Bureau of Labor Statistics by 1 700 USD v roce 1931 m?lo hodnotu 25 655,68 USD v roce 2012.

Pro více film? z Prelingerova archivu navštivte http://archive.org/details/prelinger.

Kone?n? n?jaká nová výbava pro lidi s t?žkým poran?ním hlavy a krku.

Vysokoškolský tým t?í student? strojního inženýrství a t?í student? biomedicínského inženýrství p?epracoval spole?ný kr?ní límec tak, aby poskytoval lepší stabilizaci pro hlavu a krk ob?tí nehod. Inspirací pro kr?ní límec HeadCase byl Dr. John Hipp, bývalý ?editel Spine Research Laboratory na Baylor College of Medicine.

Dr. Hipp a jeho kolegové publikovali v roce 2010 ?lánek v ?asopise The Journal of Trauma and Acute Care Surgery popisující abnormální odd?lení obratl? u uživatelek kr?ního límce. Cílem límce HeadCase je zabránit tomuto odd?lení tím, že poskytuje v?tší stupe? imobilizace. Tam, kde jsou stávající límce omotané kolem krku, HeadCase poskytuje podporu pro tvá?e, hrudník a horní ?ást zad.

Na za?ízení byl podán provizorní patent, který je v sou?asné dob? vyhodnocován pomocí akcelerometr?, aby se kvantifikovala míra nehybnosti, kterou poskytuje. Jednorázové pouzdro HeadCase se ješt? n?jakou dobu nedostane na trh, nicmén? tým o?ekává, že bude stát mén? než 15 dolar?, což jsou typické náklady na stávající kr?ní límce, z nichž se jen v USA každý rok použije 15 milion?.

Celý ?lánek: Studenti se zam??ují na vytvo?ení lepšího kr?ního límce… Abstrakt: Vyproš?ovací límce mohou mít za následek abnormální odd?lení mezi obratli v p?ítomnosti disociativního poran?ní

Tento p?ísp?vek se také objeví na medGadget, an Atlantik partnerské stránky.

Výzkumníci testují cílenou reklamu Facebooku, aby zvýšili používání kondom? a snížili míru sexuáln? p?enosných nemocí.

Je t?žké p?esv?d?it mladé dosp?lé, že musí nosit kondomy. Mladí lidé tvo?í polovinu všech nových p?ípad? pohlavn? p?enosných chorob, i když tvo?í pouze jednu ?tvrtinu sexuáln? aktivní populace.

Výzkumníci v oblasti ve?ejného zdraví se tedy p?irozen? vždy snaží najít lepší metody, jak vštípit zprávy o bezpe?ném sexu. A to v dnešní dob? znamená nákup cílené reklamy na Facebooku. V n?kterých ohledech je Facebook ideální pro tento druh zpráv o ve?ejném zdraví: organizace mohou nakupovat reklamy, které se zobrazují jejich p?esnému publiku, a? už to m?že být demograficky a geograficky nakonfigurováno.

Na konferenci National STD Prevention Conference minulý m?síc dv? studie ukázaly, jak výzkumníci v oblasti ve?ejného zdraví testují nové strategie sociálních médií.

První studie byla svým rozsahem celostátní a vedl ji tým z Centers for Disease Control; zkoumal dv? r?zné marketingové kampan? zam??ené na osoby ve v?ku 15–25 let. Jeden propagoval "kartu sexuální zdraví" na facebookové stránce CDC. Za týdenní útratu agentury ve výši 4 200 USD získala 7 099 zhlédnutí a 254 proklik? na obsah. Druhý b?žel celý m?síc a propagoval speciální stránku CDC Get Yourself Tested a stál 15 000 $. To zvýšilo fanoušky GYT na Facebooku o 181 %, což p?ineslo 37 079 892 zobrazení a 8 603 nových fanoušk?.

Druhá studie filadelfských ú?edník? ve?ejného zdraví byla ješt? cílen?jší a p?ím?jší. Reklama byla výzvou k akci pro lidi ve v?ku 13–19 let v oblasti Philadelphie: "Kondomy Philadelphia Freedom Condoms mohou být zaslány poštou p?ímo k vám dom?. Dejte nám lajk a získejte ten sv?j!"" Kampa? stála 3 000 $ a oslovila 213 056 jedinc? v jejich cílové populaci. Jejich facebooková stránka získala tém?? 2 600 nových lajk? a co je nejzajímav?jší, pr?m?rný po?et objednávek kondom? se zvýšil o 8 denn? na 39 denn?.

Ale nakonec nikoho nezajímá, kolik lajk? má CDC na Facebooku, pokud stejný po?et mladých dosp?lých trpí pohlavn? p?enosnými chorobami. Poslední výsledek filadelfské studie je tedy d?ležitý, protože pravd?podobn? m?že být spojen se stávajícím výzkumem, což umož?uje p?ímé srovnání s jinými typy intervencí v oblasti ve?ejného zdraví.

Podle každoro?ního pr?myslového pr?zkumu m?že za lo?ským nár?stem zv?tšení brady zvýšené využívání technologie videochatu.

Americká spole?nost plastických chirurg?

PROBLÉM: Jaké byly hlavní kosmetické procedury v roce 2011?

Rychlý a jednoduchý zp?sob, jak p?edpov?d?t infarkt Pravidelné jedení bílé rýže zvyšuje riziko cukrovky Spalování kalorií v posilovn? P?edchází pracovnímu vyho?ení

METODOLOGIE: Americká spole?nost plastických chirurg?, nejv?tší sv?tová organizace plastických chirurg? s certifikací správní rady, shromáždila data od svých více než 7 000 ?lenských chirurg?, aby identifikovala trendy v plastické chirurgii související s pohlavím, v?kem, výkonem, regionálními a celostátními pr?m?rnými poplatky a n?kolik dalších prom?nných.

VÝSLEDKY: Zv?tšení brady vzrostlo o 71 procent – ??více než zv?tšení prsou, botox a liposukce dohromady. Postup se zvýšil jak u žen, tak u muž?, stejn? jako u všech pacient? starších 20 let, p?i?emž nejv?tší nár?st byl zaznamenán u osob ve v?ku 40 let a starších. Zv?tšení rt? a lícní implantáty vzrostly tém?? o 50 procent.

Adsense