Pages Navigation Menu
You Might Be Interested In

Prawie 40% twierdzi, ?e odby?o stosunek seksualny podczas seksu.

Prawie 40% twierdzi, ?e odby?o stosunek seksualny podczas seksu.

mavenclinic.com.

lemoniada.pl.

CDC.gov.

planowerodzicielstwo.org.

Peter Axe, partner zarz?dzaj?cy, Phoenix Capital.

Jessica Knox, MD, dyrektor medyczny Nurx.

Nick Chang, za?o?yciel The Pill Club.

Stephanie i Rick Darby sp?dzaj? mnóstwo czasu i energii na wyborze zdrowej ?ywno?ci dla dwójki swoich dzieci.

„Chcemy, aby otrzymywa?y odpowiednie sk?adniki od?ywcze dla ich wzrostu i rozwoju mózgu” – mówi Rick, który mieszka w Grand Rapids, MI. Oboje rodzice skanuj? etykiety ?ywno?ci pod k?tem ilo?ci cukru, bia?ka i witamin.

Rick mówi, ?e tworzenie po?ywnych posi?ków, które przemawiaj? zarówno do 7-letniego Zandera, jak i 5-letniej Zoe, jest wyzwaniem.

„Zoe ?ywi?aby si? ?wie?ymi owocami, warzywami i fasol?. Sandacz jad? g?ównie makaron z serem. Wi?c s? dwoma ró?nymi jedz?cymi, a my staramy si? sk?oni? ich do kompromisu.

Niezale?nie od tego, czy Twoje dziecko jest wybrednym jedzeniem, przek?skami, czy te? próbuje wszystkiego, odpowiednia ilo?? i mieszanka sk?adników od?ywczych pomaga mu rozwija? zdrowy mózg i cia?o. Szczególnie mi?dzy 4 a 13 rokiem ?ycia dzieci przechodz? znaczny rozwój fizyczny i umys?owy. Zdrowe od?ywianie nap?dza te zmiany.

„Wa?ne jest, aby dzieci otrzymywa?y zbilansowan? diet?, która zawiera chude bia?ka, produkty pe?noziarniste, owoce i warzywa oraz niewielk? ilo?? zdrowych t?uszczów. Zrównowa?ona dieta zapewni praktycznie wszystkie sk?adniki od?ywcze, których potrzebuj? dzieci” – mówi dr Susanna Huh, zast?pca dyrektora Centrum ?ywienia w Szpitalu Dzieci?cym w Bostonie.

Jakie sk?adniki od?ywcze s? najwa?niejsze dla rozwoju dzieci, ile powinny je?? i dlaczego? Oto krótka lista, która pomo?e Ci przygotowa? dobre posi?ki i przek?ski.

Bia?ko

Buduje mi??nie i inne tkanki w cia?ach dzieci. Dodatkowo pomaga im wzmocni? uk?ad odporno?ciowy.

Ile dzieci potrzebuj?: 3-5 uncji dziennie dla dzieci w wieku 2-8 lat lub 5-8 uncji dla dzieci w wieku 10-14 lat.

Dobre ?ród?a: ryby, kurczak, indyk, chude mi?so, orzechy, jajka, mleko, jogurt, ser sznurkowy, mas?o orzechowe i edamame.

?elazo

Ten sk?adnik od?ywczy pomaga wytwarza? czerwone krwinki, które przenosz? tlen w organizmie i pomaga dzieciom rosn??. Bez tego mog? dosta? anemii.

Ile dzieci potrzebuj?: Oko?o 10 miligramów dziennie dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat. Potem 8 miligramów dziennie.

Dobre ?ród?a: czerwone mi?so, fasola, zielone warzywa li?ciaste, tu?czyk, jajka, suszona fasola, p?atki wzbogacone ?elazem.

Nieprzerwany

Witamina D

To buduje mocne, zdrowe ko?ci.

Ile dzieci potrzebuj?: 600 jednostek mi?dzynarodowych dziennie dla dzieci w ka?dym wieku.

Dobre ?ród?a: Witamina D rzadko wyst?puje w ?ywno?ci, ale mo?na j? doda? do niektórych produktów mlecznych i zbó?. Dzieci mog? potrzebowa? multiwitaminy, aby uzyska? wystarczaj?c? ilo??, mówi dietetyk Kathy Pertzborn, RD. ?wiat?o s?oneczne mo?e równie? da? dzieciom D, ale nie pozwól im dosta? za du?o – zwi?ksza ryzyko raka skóry.

Wap?

Buduje równie? mocne ko?ci, które przechowuj? sk?adnik od?ywczy przez lata.

Ile dzieci potrzebuj?: 1000 miligramów dziennie dla dzieci w wieku 4-8 lat i 1300 miligramów dziennie dla dzieci w wieku 9-13 lat.

Dobre ?ród?a: produkty mleczne, takie jak mleko i wzbogacone mleko sojowe, tofu i suche p?atki zbo?owe. Podawaj dzieciom 2 szklanki mleka dziennie. Unikaj ciemnych napojów gazowanych, które zawieraj? kwas fosforowy i utrudniaj? ko?ciom dzieci wch?anianie wapnia.

Zdrowe t?uszcze

Fat ma z?? reputacj?, ale te dobre s? kluczowe dla rozwoju mózgu i nerwów, szczególnie dla niemowl?t i ma?ych dzieci. Pomagaj? równie? w zdrowym metabolizmie, krzepni?ciu krwi i pozwalaj? organizmowi wch?ania? witaminy.

Ile dzieci potrzebuj?: 30% ich ogólnej diety powinno stanowi? t?uszcze, w wi?kszo?ci nienasycone.

Dobre ?ród?a: mleko matki dla niemowl?t; oleje ro?linne, takie jak oliwa, krokosz barwierski, kukurydziany lub sojowy, lub bia?ka, takie jak ryby lub kurczaki dla dzieci powy?ej 2. roku ?ycia. Kwasy t?uszczowe w ?ososiu, siemieniu lnianym lub orzechach w?oskich s? równie? zdrowe dla dzieci.

Witamina C

Ten sk?adnik od?ywczy pomaga dzieciom budowa? mózg i uk?ad odporno?ciowy, wspomaga gojenie ran i zadrapa? oraz sprawia, ?e ??ich cia?a wch?aniaj? ?elazo.

Ile dzieci potrzebuj?: 25 miligramów dziennie dla dzieci w wieku 4-8 lat i 45 miligramów dziennie dla dzieci w wieku 9-13 lat.

Dobre ?ród?a: ?wie?e owoce i warzywa, takie jak pomara?cze, truskawki, broku?y, kiwi, kapusta, papryka i ?wie?e soki.

Funkcja WebMD Oceniony przez Roya Benarocha, MD w dniu 22 kwietnia 2016 r.

?ród?a

?RÓD?A:

Susanna Y. Huh, MD, MPH, zast?pca dyrektora, Center for Nutrition, Boston Children’s Hospital, Boston, MA.

Kathy Pertzborn, RD, LD, CNSC, zarejestrowany dietetyk, UnityPoint Health, Des Moines, IA.

Kelly Sheridan, RD, CSP, LD/N, Board-Certified Specialist in Pediatric Nutrition, Shands Children’s Hospital przy UF Health, Gainesville, FL.

Linus Pauling Institute, Oregon State University, Centrum informacji o mikrosk?adnikach od?ywczych: „Wymagania mikrosk?adników od?ywczych dla dzieci w wieku od 4 do 13 lat”.

Ameryka?ska Akademia Pediatrii: „Dokonywanie zdrowych wyborów ?ywieniowych”

Zdrowie Dzieci cardiline apteki.org.

Rachel Spencer, piel?gniarka na oddziale intensywnej terapii noworodków z Lake Bluff w stanie Illinois, i jej m?? lekarz obrzezali swojego pierwszego syna w 2000 roku. Jednak w ci?gu nast?pnych siedmiu lat, gdy urodzi?o si? trzech kolejnych synów, Spencer zdecydowali si? nie powtarza? zabiegu. "Po przeprowadzeniu bada? dowiedzia?em si?, ?e obrzezanie nie jest ani czystsze, ani zdrowsze. A jako piel?gniarka wiedzia?am, ?e istnieje ryzyko."

Spencer zrobili to, co robi wielu rodziców nowonarodzonych ch?opców: rozwa?yli zalety i wady procedury. Dzisiaj, pomimo pewnych zagro?e?, które bada?a Rachel Spencer, niektórzy lekarze zaczynaj? my?le?, ?e obrzezanie mo?e by? rzeczywi?cie zdrowym wyborem, w oparciu o ostatnie badania nad powi?zaniami mi?dzy obrzezaniem a zapobieganiem chorobom. "Obiektywnie rzecz bior?c, korzy?ci medyczne wydaj? si? teraz przewy?sza? ryzyko medyczne," mówi Thomas Newman, MD, MPH i profesor epidemiologii, biostatystyki i pediatrii na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco. "Ale to nie znaczy, ?e wszyscy ch?opcy powinni by? obrzezani, poniewa? nie jest to decyzja czysto medyczna."

Obrzezanie – polegaj?ce na odci?ciu napletka na penisie – by?o rzadko?ci? w Stanach Zjednoczonych a? do ko?ca XIX wieku, kiedy to lekarze zacz?li zaleca? je jako sposób na ograniczenie masturbacji u m?odych ch?opców. W po?owie lat pi??dziesi?tych masturbacja by?a bardziej akceptowana, ale 85% ameryka?skich rodziców nadal obrzezywa?o swoich nowonarodzonych synów. Powód? W przeciwie?stwie do Europy, gdzie procedura nigdy si? nie przyj??a, wielu ameryka?skich rodziców nadal wierzy?o, ?e obrzezany penis jest ?atwiejszy do utrzymania w czysto?ci (nie jest) i wielu chcia?o, aby ich synowie wygl?dali jak ich ojcowie.

Jednak pocz?wszy od lat 80. niektóre po?o?ne, rodzice i lekarze zacz?li pot?pia? t? praktyk?, twierdz?c, ?e jest ona niepotrzebna, nienaturalna i bolesna. "Wszystkie ssaki maj? napletek," mówi George C. Denniston, MD, MPH, dyrektor organizacji non-profit Doctors Against Circumcision. "Blu?nierstwem jest mówi?, ?e powinni?my to zdj??." Denniston i inni zwolennicy obrzezania równie? uwa?aj?, ?e usuni?cie napletka zmniejsza ilo?? przyjemno?ci seksualnej, jakiej do?wiadcza doros?y m??czyzna, chocia? badania nie s? jednoznaczne.

Procedura ma ryzyko. Mo?e to by? tak bolesne, ?e wielu pediatrów zaleca stosowanie blokad nerwów, a tak?e znieczulenia miejscowego. Inne zagro?enia to infekcja, nadmierne krwawienie, niepo??dane reakcje na znieczulenie, zaburzenia oddychania i z?y wynik kosmetyczny.

Nieprzerwany

Po przejrzeniu istniej?cych bada? medycznych Ameryka?ska Akademia Pediatrii og?osi?a w 1999 roku, ?e obrzezanie nie przynosi korzy?ci medycznych i nie powinno by? zalecane dla wszystkich ch?opców. A do 2002 roku tylko 61% ameryka?skich rodziców obrzeza?o swoich synów. Ale debat? komplikuj? teraz ostatnie badania, które wykazuj? pewne korzy?ci medyczne: obrzezani m??czy?ni maj? mniejsze ryzyko zara?enia si? wirusem HIV i innymi chorobami przenoszonymi drog? p?ciow?. Zabieg zmniejsza równie? ryzyko infekcji dróg moczowych u niemowl?t o 90% i ryzyko raka pr?cia u starszych m??czyzn o 50% lub wi?cej. Oba stany s? w tym kraju do?? rzadkie.

Konkluzja? "W Stanach Zjednoczonych," mówi Newman, "korzy?ci nie by?y na tyle przekonuj?ce, aby regularnie je poleca?. A ryzyko medyczne nie jest wystarczaj?co przekonuj?ce, aby odradza? to. Tak wi?c decyzja nale?y do rodziców."

Oryginalnie opublikowany w wydaniu z marca/kwietnia 2008 r WebMD magazyn.

Magazyn WebMD – funkcja Zrecenzowane przez Brunild? Nazario, MD w dniu 1 lutego 2008 r.

?ród?a

?RÓD?A: Thomas Newman, MD, MPH, profesor epidemiologii,biostatystyka i pediatria, University of California, San Francisco.

George C. Denniston, MD, MPH, dyrektor Doctors Against Circumcision.

Quinn, T. Aktualna opinia o chorobach zaka?nych, luty 2007; Tom20: s. 33-38.

Ameryka?ska Akademia Pediatrii: "O?wiadczenie o polityce obrzezania,"Pediatria, marzec 1999; tom: 103, s. 686-693.

CDC: "Obrzezanie m??czyzn i ryzyko przeniesienia wirusa HIV: konsekwencje dla

Krajowe badanie dotycz?ce wypisów ze szpitala, 2003.

Auvert, B. PLoS Medycyna, 25 pa?dziernika 2005; tom 2: s.: e298.

© 2008 WebMD, LLC. Wszelkie prawa zastrze?one.

Ka?dego miesi?ca WebMD magazyn zadaje pytania dotycz?ce utraty wagi i kondycji czo?owym ekspertom w dziedzinie ?wicze? i motywacji. W tym miesi?cu Debra Bennetts, specjalistka od marketingu z Norwalk w stanie Connecticut, podró?owa?a po uczelniach ze swoj? 18-letni? córk? Emily i zapyta?a, jak mog?aby pomóc córce w unikaniu tradycyjnego "student pierwszego roku 15" — te dodatkowe kilogramy, które zbyt cz?sto pi?trz? si? podczas dostosowywania si? do ?ycia w college’u. Doradza jej Robyn Priebe, RD, CD, dyrektor ds. ?ywienia w Green Mountain w Fox Run, programie zdrowego stylu ?ycia kobiet w Vermont, który prowadzi specjalny obóz dla kobiet w wieku studenckim.

Pytanie Debry:

Moja córka je zdrow? ?ywno??, ale zostawiona sama sobie, wiem, ?e pominie ?niadania i zje fast foody. Jak mog? si? upewni?, ?e rozumie, ?e to, co je i pije, ma wp?yw nie tylko na jej wag?, ale tak?e na ogólny stan zdrowia i samopoczucie, gdy jest sama na studiach w tym roku?

Odpowied?:

Nowe badania pokazuj?, ?e mo?e by? mitem, ?e studenci przybieraj? na wadze a? tak du?o – mo?e to by? bli?sze od pi?ciu do siedmiu funtów. Ale oczywi?cie szybki przyrost masy cia?a i niezdrowe od?ywianie nie s? dobre dla nikogo.

Post?puj zgodnie z tymi wskazówkami, aby pomóc m?odym studentkom pozosta? sprawnym, zdrowym i pe?nym energii:

Okre?l swój harmonogram. Studenci z szalonymi planami zaj?? musz? planowa? z wyprzedzeniem, aby mogli je?? regularne posi?ki, a nie wypi? fili?ank? kawy w drodze na zaj?cia, a potem objada? si?. Powinni zaopatrzy? si? w minilodówk? w swoim pokoju ze zdrow? ?ywno?ci?, któr? mo?na szybko wrzuci? do plecaka. Celuj w kombinacj? zdrowych w?glowodanów, t?uszczu i bia?ka – mieszanka szlaków, jab?ka i mas?o orzechowe, ser i winogrona. Bezt?uszczowe lub niskot?uszczowe produkty mleczne to zdrowa opcja, szczególnie dla m?odych kobiet, które musz? budowa? mas? kostn?, wi?c zaopatrz si? w produkty, takie jak ser lub jogurt naturalny z owocami.

Zrób to o przyjacio?ach, nie jedzeniu. Tak wiele spotka? towarzyskich w college’u kr?ci si? wokó? jedzenia: imprezy z pizz?, biegi z delikatesami, sesje naukowe wype?nione torebkami chipsów. Zach?caj dziecko do robienia z przyjació?mi rzeczy, które nie s? okazj? do w?wozu, takich jak kr?gle, wspinaczka w pomieszczeniach lub udzia? w przedstawieniu lub koncercie. W przypadku wydarze? zwi?zanych z jedzeniem zasugeruj zdrow? opcj? – du?? misk? ?wie?ych owoców zamiast chipsów i dipu.

Nieprzerwany

Odkryj siebie na nowo. Je?li Twoje dziecko nie by?o sportowcem w szkole ?redniej, studia oferuj? nowy pocz?tek. Wi?kszo?? szkó? wy?szych ma o wiele wi?cej mo?liwo?ci uprawiania sportu i aktywno?ci fizycznej na wielu poziomach – od bardzo konkurencyjnych po bardzo zwyczajne. Mo?e do??czy? do stacjonarnej dru?yny siatkówki, sta? si? cz??ci? grupy pi?karskiej na pickupie, ?wiczy? jog? lub ta?czy?.

Waga i zobacz. Wiele studentek próbuje schudn??, ?wicz?c du?o cardio i jedz?c prawie nic. To po prostu powoduje zatrzymanie ich metabolizmu. Podnoszenie ci??arów to kluczowy element utrzymania dobrej kondycji — ?wie?o upieczony nowicjusz mo?e spali? wi?cej kalorii i jednocze?nie poprawi? zdrowie ko?ci. A spo?ywanie pi?ciu lub sze?ciu ma?ych posi?ków lub przek?sek dziennie pomaga utrzyma? metabolizm i poziom energii na szybkim poziomie.

Magazyn WebMD – funkcja Zrecenzowane przez Michaela W. Smitha, MD 30 wrze?nia 2009 r.

?ród?a

?RÓD?A:Debra Bennetts, Norwalk, Connecticut.Robyn Priebe, RD, dyrektor ds. ?ywienia, Fox Run at Green Mountain, Ludlow,Cz.Edmonds M. i in., Dziennik Ameryka?skiego Towarzystwa Dietetycznego, czerwiec2009; Tom. 108: s. 1033-1037.

© 2009 WebMD, LLC. Wszelkie prawa zastrze?one.

Jessica Stephens (imi? zmienione), matka czwórki dzieci z San Francisco, s?ysza?a ten termin "pod??czanie" w?ród przyjació? jej nastoletnich synów, ale po prostu nie jest pewna, co to znaczy. "Czy to znaczy, ?e uprawiaj? seks? Czy to oznacza, ?e ??uprawiaj? seks oralny?"

Nastolatki u?ywaj? wyra?enia „pod??czanie” (lub "robi? zamieszanie" lub "przyjaciele z korzy?ciami"), aby opisa? wszystko, od poca?unków po seks oralny lub stosunek. Ale to nie znaczy, ?e si? spotykaj?.

Pod??czanie si? nie jest nowym zjawiskiem – istnieje od co najmniej 50 lat. "Kiedy? oznacza?o spotkanie na imprezie i obejmowa?o jak?? form? pieszczot i aktywno?ci seksualnej," mówi Lynn Ponton, MD, profesor psychiatrii na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco i autorka ksi??ki ?ycie seksualne nastolatków: odkrywanie sekretnego ?wiata dorastaj?cych ch?opców i dziewcz?t.

Dzisiaj podbieranie si? zamiast umawiania si? na randki sta?o si? norm?. Oko?o dwie trzecie nastolatków twierdzi, ?e przynajmniej niektórzy z ich znajomych si? ze sob? zwi?zali. Prawie 40% twierdzi, ?e odby?o stosunek seksualny podczas seksu.

Nawet pre-nastolatkowie si? podrywaj?

Odnotowano równie? wzrost liczby intensywnych pieszczot i seksu oralnego w?ród m?odszych dzieci – ju? w wieku 12 lat.

Eksperci twierdz?, ?e dzisiejsi bardziej zapracowani, mniej uwa?ni rodzice i ci?g?e pokazy przypadkowego seksu w telewizji i filmach przyczyni?y si? do zmiany zachowa? seksualnych nastolatków. "My?l?, ?e m?odzi ludzie coraz wcze?niej dostaj? wiadomo??, ?e wszyscy tak robi?," mówi Stephen Wallace, prezes i dyrektor generalny Students Against Destructive Decisions.

Nastolatki maj? równie? dost?p do Internetu i wiadomo?ci tekstowych, co uniezale?nia ich relacje i dodaje im odwagi do robienia rzeczy, których nie odwa?yliby si? zrobi? osobi?cie. "Pewna dziewczyna z dziewi?tej klasy, z któr? pracowa?em, wys?a?a SMS-a do ostatniej klasy w jej szkole, aby spotka?a si? z ni? w klasie o 7 rano, aby pokaza? mu, ?e jego obecna dziewczyna nie jest tak dobra jak ona," mówi Katie Koestner, za?o?ycielka i dyrektor ds. edukacji Campus Outreach Services. Zamierza?a… "Poka? mu" z seksem oralnym.

Rozmowa z nastolatkami o seksie

Co wi?c mo?esz zrobi?, aby uniemo?liwi? dzieciom ??czenie si?? Powinna? rozpocz?? rozmow? o seksie, zanim dojd? do wieku preteen i teen, kiedy dowiedz? si? o nim z telewizji lub swoich przyjació?, mówi Wallace. Najwyra?niej to nie jest twój rodzic "ptaki i pszczo?y" rozmowa o seksie. Musisz zda? sobie spraw?, ?e twoje nastolatki b?d? mia?y ?ycie seksualne i by? ca?kowicie otwartym i szczerym, je?li chodzi o twoje oczekiwania wobec nich, je?li chodzi o seks. Oznacza to, ?e masz jasno?? co do tego, jakie zachowania jeste? – a jakie nie – w porz?dku, je?li robi? to online, podczas wysy?ania wiadomo?ci tekstowych i podczas pod??czania. Je?li jeste? zak?opotany, mo?esz to przyzna?. Ale to rozmowa, któr? musisz odby?.

Nieprzerwany

Inne sposoby utrzymania otwartych kana?ów komunikacji obejmuj?:

Dowiedz si?, co robi? Twoje dzieci — do kogo wysy?aj? e-maile, wiadomo?ci b?yskawiczne i spotykaj? si? z nimi.

Analizuj seks w mediach: Kiedy razem ogl?dacie telewizj? lub filmy, u?ywajcie wszelkich wiadomo?ci seksualnych, które widzicie, jako punkt wyj?cia do rozpocz?cia rozmowy o seksie.

By? ciekawym: Kiedy Twoje dzieci wróc? do domu z wieczornego wyj?cia, zadaj pytania: "Jak by?o na imprezie? Co zrobi?e??" Je?li nie otrzymujesz prostych odpowiedzi, porozmawiaj z nimi o zaufaniu, ich dzia?aniach i konsekwencjach.

Adsense