Pages Navigation Menu
You Might Be Interested In

Demencja dotyka g?ównie osoby starsze, ale nie jest normaln? cz??ci? starzenia si?

Demencja dotyka g?ównie osoby starsze, ale nie jest normaln? cz??ci? starzenia si?

Demencja dotyka g?ównie osoby starsze, ale nie jest normaln? cz??ci? starzenia si?. W przypadku osób w wieku powy?ej 65 lat w 2014 roku na demencj? cierpia?o oko?o 5 milionów doros?ych, a szacuje si?, ?e do 2060 roku liczba ta wzro?nie do 14 milionów.

Ca?kowicie normalne jest zapominanie hase? do konta w mediach spo?eczno?ciowych i zapominanie o zamkni?ciu drzwi wej?ciowych, ale demencja nie jest normaln? cz??ci? starzenia si?.

Niektóre typowe objawy demencji mog? obejmowa? problemy z pami?ci?, komplikacje komunikacyjne i inne. Demencja jest oficjalnie diagnozowana przez pracowników s?u?by zdrowia na podstawie testów i nie ma jednego konkretnego leczenia tej choroby. Wa?ne jest, aby spo?ywa? zbilansowany posi?ek, prowadzi? zdrowy tryb ?ycia i kontynuowa? kontakty towarzyskie.

Wraz z wiekiem nasze cia?a do?wiadczaj? zmian, które s? typowymi oznakami starzenia, takimi jak pogorszenie wzroku lub ból stawów. Nasze mózgi równie? si? starzej?, wi?c zapominanie, gdzie zostawi?e? klucze, mo?e by? zwyk?? oznak? starzenia. Je?li jednak wielokrotnie gubisz klucze i zapominasz op?aci? rachunki, w którym momencie powiniene? si? bardziej martwi??

Kluczowe dania na wynos:

 • Posiadanie ?agodnych zaburze? poznawczych zwi?ksza ryzyko choroby Alzheimera i innych demencji. Nie gwarantuje to jednak rozwoju choroby.
 • Skontaktuj si? z lekarzem, je?li podejrzewasz, ?e ty lub kto? z twoich bliskich ma ?agodne upo?ledzenie funkcji poznawczych.
 • ?agodne upo?ledzenie funkcji poznawczych mo?e pochodzi? z uleczalnego ?ród?a i skutkowa? popraw? funkcji poznawczych.
 • Zapisanie si? do programów maj?cych na celu opracowanie strategii stylu ?ycia w celu radzenia sobie z upo?ledzeniem wynikaj?cym z MCI pomaga w ogólnym samopoczuciu.

Czy wzrost problemów z pami?ci? mo?e wskazywa? na bardziej niepokoj?c? spraw?, okre?lan? jako ?agodne upo?ledzenie funkcji poznawczych?

Co to jest ?agodne upo?ledzenie funkcji poznawczych?

?agodne upo?ledzenie funkcji poznawczych (MCI) to diagnoza medyczna wskazuj?ca, ?e ??dana osoba ma zwi?kszone trudno?ci z pami?ci? lub my?leniem wykraczaj?ce poza „normalne starzenie si?”. Osoby z MCI zwykle ?yj? samodzielnie i wykonuj? swoje codzienne ?ycie z minimalnymi problemami, poniewa? nie jest to tak powa?ne jak demencja.

Ryzyko MCI wzrasta wraz z wiekiem, przy czym szacuje si?, ?e od 2% do 18% osób w wieku powy?ej 60 lat ma ?agodne upo?ledzenie funkcji poznawczych. Osoby z MCI niekoniecznie przechodz? do demencji, ale zwi?ksza to ryzyko. Badania przeprowadzone przez National Institute on Aging pokazuj?, ?e u 10% do 20% osób, u których zdiagnozowano MCI, rozwinie si? demencja w ci?gu roku. Inni z MCI mog? pozosta? stabilni i nigdy nie robi? post?pów; inni mog? si? poprawi?.

Czynniki ryzyka MCI s? podobne do tych wyst?puj?cych w chorobie Alzheimera i innych demencjach, w tym w nosicielstwie genu APOE-e4 zwi?zanego z rozwojem choroby Alzheimera. Ponadto niektóre autopsje mózgów osób z MCI wykaza?y zmiany zwi?zane z chorob? Alzheimera, w tym blaszki beta-amyloidowe i skupiska bia?ek tau. W niektórych autopsjach osób z MCI wykryto równie? cia?a Lewy’ego, bia?ko zwi?zane z chorob? Parkinsona i ot?pieniem z cia?ami Lewy’ego.

MCI ma dwie podklasy: Amnestic MCI, gdzie upo?ledzenie funkcji poznawczych jest zwi?zane g?ównie z problemami z pami?ci?, takimi jak zapominanie dat i spotka?. Drugi, zwany nieamnestycznym MCI, jest bardziej skoncentrowany na spadku podstawowych umiej?tno?ci my?lenia, takich jak b??dna ocena kroków potrzebnych do wykonania okre?lonego zadania.

Mo?liwe przyczyny MCI

 • Choroba neurodegeneracyjna zwi?zana z wczesnymi objawami demencji.
 • Problemy z mózgiem naczyniowym, takie jak udar lub urazowe uszkodzenie mózgu.
 • Cukrzyca lub choroba serca.
 • Nadu?ywanie alkoholu lub narkotyków.
 • Odwracalne stany, takie jak skutki uboczne leków, depresja lub l?k.

Oznaki MCI

 • Brak niezb?dnych spotka? lub wydarze? towarzyskich.
 • Cz??ciej gubi? lub gubi? rzeczy.
 • Rosn?ca trudno?? w wymy?laniu w?a?ciwych s?ów.
 • Trudno?? w podejmowaniu decyzji.
 • Czujesz si? przyt?oczony zarz?dzaniem krokami prowadz?cymi do wykonania zadania.
 • Cz??ciej gubisz „ci?g my?li” podczas rozmowy, czytania lub ogl?dania filmu.

Rozpoznanie ?agodnego upo?ledzenia funkcji poznawczych ustala lekarz. Dlatego je?li masz obawy dotycz?ce siebie lub bliskiej Ci osoby, musisz umówi? si? na wizyt? u lekarza w celu szybkiego zbadania.

Do oceny niezb?dna jest dok?adna historia medyczna i funkcjonalna uzyskana od pacjenta i cz?onka rodziny. Badania poznawcze, laboratoria i obrazowanie, takie jak tomografia komputerowa (CT), rezonans magnetyczny (MRI) lub pozytonowa tomografia emisyjna (PET), mog? równie? pomóc w ustaleniu przyczyny upo?ledzenia pami?ci.

Leczenie

Chocia? nie ma specyficznego leczenia ?agodnego upo?ledzenia funkcji poznawczych, strategie i modyfikacje stylu ?ycia mog? z?agodzi? objawy i opó?ni? post?p dalszego pogarszania si?. Na przyk?ad odpowiednie interwencje medyczne mog? leczy? ?ród?o pogorszenia funkcji poznawczych spowodowane nadci?nieniem, depresj?, bezdechem sennym lub skutkami ubocznymi leków. Mo?e to odwróci? pogorszenie funkcji poznawczych. Twój lekarz okre?li w?a?ciwy przebieg leczenia.

Jednak gdy wczesne zmiany sugeruj? zwyrodnieniow? przyczyn? neurologiczn?, Twój lekarz powinien monitorowa? stan poznawczy i funkcjonalny co sze?? do 12 miesi?cy. Bie??ce monitorowanie mo?e wykry? dalszy spadek sugeruj?cy progresj? do demencji. Inhibitory cholinoesterazy, stosowane w leczeniu demencji, nie s? rutynowo przepisywane na ?agodne zaburzenia poznawcze, poniewa? dowody nie wskazuj? na wystarczaj?c? popraw?, aby to poprze?.

Strategie radzenia sobie z ?agodnymi zaburzeniami poznawczymi

 • U?yj list „do zrobienia”, aby zarz?dza? codziennymi czynno?ciami.
 • Korzystaj z systemów przypomnie? o lekach, takich jak opakowania zgodne z przepisami lub alarmy w smartfonach.
 • Aktualizuj swój kalendarz lub terminarz i rób notatki.
 • Przechowuj cz?sto u?ywane przedmioty, takie jak klucze lub portfele, w tym samym miejscu.
 • Ogranicz lub unikaj picia alkoholu.
 • ?wicz swój umys?, ucz?c si? nowej umiej?tno?ci.
 • Utrzymuj kontakty towarzyskie z rodzin? i przyjació?mi.
 • Utrzymuj aktywno?? fizyczn? i stosuj zbilansowan? diet?.
 • Wy?pij si? wystarczaj?co (najlepiej siedem do o?miu godzin).
 • Rozwa? profesjonalnego doradc? specjalizuj?cego si? w problemach poznawczych, aby nauczy? si? umiej?tno?ci radzenia sobie ze zmianami stylu ?ycia i planowania przysz?o?ci.

programy MCI

Je?li ty lub kto? z twoich bliskich ma diagnoz? MCI, dost?pne s? programy dotycz?ce stylu ?ycia w celu edukacji i wsparcia. Stowarzyszenie Alzheimera prowadzi kilka wirtualnych i osobistych programów wczesnego etapu dla osób z MCI i cz?onków ich rodzin/opiekunów.

Klinika Mayo prowadzi równie? program „HABIT”, Zdrowe dzia?anie na rzecz niezale?no?ci i my?lenia , prowadzony w placówkach Mayo Clinic w ca?ych Stanach Zjednoczonych. Te i inne programy ucz? umiej?tno?ci jak najd?u?szego zachowania samodzielno?ci.

Posiadanie ?agodnego upo?ledzenia funkcji poznawczych nie oznacza, ?e ??rozwinie si? u ciebie demencja. Badanie i ci?g?e monitorowanie przez lekarza s? kluczowe dla wykrycia wczesnych zmian, które mog? sugerowa? wczesn? demencj?. Zarz?dzanie aktywnym spo?ecznym i zdrowym fizycznym stylem ?ycia jest najlepsz? ochron? przed dalszym pogorszeniem funkcji poznawczych u ka?dego, kto si? starzeje, zw?aszcza u osób z ?agodnymi zaburzeniami poznawczymi.

Wed?ug danych opublikowanych w 2014 roku oko?o 12 milionów doros?ych Amerykanów jest co roku b??dnie diagnozowanych w warunkach ambulatoryjnych. Ponadto ka?dego roku od 40 000 do 80 000 Amerykanów umiera z powodu b??dów diagnostycznych w szpitalach.

Kluczowe dania na wynos:

 • Cz?sto pomijane lub b??dnie diagnozowane schorzenia u seniorów to rak, zawa? serca, udar, posocznica i depresja.
 • Ka?dego roku oko?o 12 milionów doros?ych Amerykanów jest b??dnie diagnozowanych w warunkach ambulatoryjnych, a 40 000–80 000 Amerykanów umiera ka?dego roku z powodu b??dów diagnostycznych w szpitalach.
 • Istniej? skuteczne sposoby zapobiegania b??dnej diagnozie medycznej.

Trudna prawda jest taka, ?e ??miliony Amerykanów do?wiadcz? pomini?tej lub opó?nionej diagnozy w ci?gu swojego ?ycia. Seniorzy s? szczególnie dotkni?ci, poniewa? s? bardziej nara?eni na choroby, takie jak choroby serca, udar mózgu i rak. S? równie? bardziej nara?eni na wiele chorób, przyjmuj? wiele leków i wymagaj? opieki szpitalnej.

Co powoduje b??dn? diagnoz?

Istnieje wiele czynników, które mog? prowadzi? do b??dnej diagnozy. W niektórych przypadkach dochodzi do nieporozumie? mi?dzy pacjentem a lekarzem – czy lekarz pomija wa?ne kwestie zdrowotne w historii choroby pacjenta, czy te? pacjent nie opisuje dok?adnie swoich objawów.

W innych przypadkach badania diagnostyczne nie s? prawid?owo interpretowane, nie zleca si? w?a?ciwego badania lub niew?a?ciwie organizuje si? dane z zapisów elektronicznych.

Innym powodem przeoczenia lub b??dnej diagnozy mo?e by? niestosowanie si? pacjenta do skierowania do specjalisty.

Bez wzgl?du na przyczyny, b??dna diagnoza lekarska mo?e skutkowa? wieloma powa?nymi konsekwencjami, od przepisania przez lekarza niew?a?ciwych leków po opó?nienie pilnej pomocy lub zabiegów ratuj?cych ?ycie.

Cz?sto pomijane lub b??dnie diagnozowane schorzenia u seniorów

Niektóre rodzaje raka

Wed?ug badania z 2014 roku opublikowanego w JAMA Network Open, kilka postaci raka nale?y do najcz??ciej pomijanych lub opó?nionych diagnoz u osób starszych. W szczególno?ci rak jelita grubego znajduje si? na szczycie listy, podczas gdy rak p?uc, rak piersi, rak prostaty i rak p?cherza moczowego znajduj? si? w pierwszej dziesi?tce. Na li?cie znajduj? si? równie? zawa? serca, udar mózgu i posocznica.

Zawa? serca

Osoby starsze s? bardziej nara?one na zawa? serca, poniewa? wiele z nich ma czynniki ryzyka, takie jak wysokie ci?nienie krwi, wysoki poziom cholesterolu, cukrzyca i nadwaga. Osoby starsze s? równie? bardziej nara?one na b??dn? diagnoz?, poniewa? cz?sto maj? nietypowe objawy i inne choroby przewlek?e z nak?adaj?cymi si? objawami, które utrudniaj? lekarzowi zdiagnozowanie zawa?u serca. W wielu przypadkach, zw?aszcza u osób z cukrzyc?, zawa?y serca s? „ciche”, poniewa? nie odczuwa si? charakterystycznego bólu w klatce piersiowej.

Udar

Udar jest g?ówn? przyczyn? niepe?nosprawno?ci doros?ych, trzeci? najcz?stsz? przyczyn? ?mierci w Stanach Zjednoczonych i cz??ciej wyst?puje u osób starszych. Czasami jest b??dnie diagnozowany, podczas gdy w innych przypadkach objawy zbli?aj?cego si? udaru s? pomijane. Starsze osoby mog? odczuwa? os?abienie i dr?twienie ko?czyn, trudno?ci w mówieniu, zawroty g?owy i spl?tanie, które mog? by? równie? spowodowane innymi chorobami lub lekami.

Depresja

Depresja dotyka 1–5% ogólnej populacji osób starszych, 13,5% osób starszych wymagaj?cych domowej opieki zdrowotnej oraz 11,5% osób starszych hospitalizowanych.Aby uzyska? wi?cej informacji, odwied? https://animale-me-gummies-official.top/pl/wyzwania-zwiazane-ze-zdrowiem-psychicznym-u-mezczyzn/ .

Contents

Adsense